Vilkår og betingelser

Bekijk de Generelle vilkår og betingelser for enkeltpersoner. Du kan også downloade det i PDF-format via knappen til højre.

Bekijk de Generelle vilkår og betingelser for erhvervskunder. Du kan også downloade det i PDF-format via knappen til højre.

Modelformularen til tilbagetrækning findes nederst i de generelle vilkår og betingelser for enkeltpersoner. Du kan også downloade det i PDF-format via knappen til højre. 

 

Generelle vilkår og betingelser privat person

Generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

Disse generelle vilkår og betingelser for den hollandske Thuiswinkel Organisation (i det følgende: Thuiswinkel.org) blev udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Koordineringsgruppen Selvreguleringskonsultation (CZ) fra Det Sociale og Økonomiske Råd og vil komme træder i kraft den 1. juni 2014.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelighed
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i refleksionsperioden
Artikel 8 - Udøvelse af forbrugerens fortrydelsesret og omkostninger hertil
Artikel 9 - Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 10 - Udelukkelse af angreretten
Artikel 11 - Prisen
Artikel 12 - Overholdelse og ekstra garanti
Artikel 13 - Levering og udførelse
Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Industrigaranti
Artikel 19 - Yderligere eller forskellige bestemmelser
Artikel 20 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder:

 1. Aanvullende overenskomst: en overenskomst hvor de forbrugerprodukter, digitale indhold en / af tjenester ververft i forbindelse med en overenskomst på afstand og denne forretning, digitale indhold og / af tjenester dør de erhvervsdrivende bliver ledet af døren en tredje part på basis af en afspilning mellem die tredje en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument use can make van zijn herroepingsrecht;
 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler til formål relateret til sin handel, forretning, håndværk eller professionelle aktivitet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digital indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
 6. Duurovereenkomst: en overenskomst, der strækker sig til den regelmæssige levering af forretninger, tjenester en / af digitale indhold under en bestemt periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - herunder også begynde at e-maile - at forbrugernes konsument i stat stiller information om, at den person, der er personligt, er retfærdig, kan slå op på en måde, som den fremtidige raadpleging af brug i en periode, den er afgestemd på målet waarvoor de information er bestemd, og die ongewijzigde reproduktion af de gemte oplysninger mulig gøres;
 8. Herroepingsrecht: de muligheden for konsumentet om inden for beddenktid af at se af de overenskomst op afstand;
 9. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Thuiswinkel.org, og som tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og / eller tjenester til forbrugere på afstand;
 10. Fjernkontrakt: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og / eller tjenester, hvor eksklusiv eller fælles brug foretages til og med indgåelsen af ​​aftalen. En eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 11. Modelformular for tilbagetrækning: Den europæiske modelformular for tilbagetrækning, der er inkluderet i tillæg I til disse vilkår og betingelser; Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har nogen fortrydelsesret med hensyn til hans ordre
 12. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren skal være sammen i samme rum på samme tid.

Artikel 2 - Entreprenørens identitet

Navn iværksætter:
AerieCura BV

Fungerer under navnet på:
blodtryksmåler.shop

Adresse adresse:
Vandrude 12
2804 PC Gouda

Telefonnummer:
0182 - 23 93 93

Tilgængelighed:
Mandag til fredag ​​fra 9.30 til 17.00

E-mail-adresse:
kundeservice @ blodtryksovervågning. butik

Handelskammernummer:
82024995

Momsnummer:
NL862309542B01

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og til hver distanceaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Før aftaleaftalen indgås, stilles teksten til disse generelle vilkår til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil entreprenøren oplyse, før aftaleaftalen er indgået, hvordan de generelle vilkår kan ses hos iværksætteren, og at de sendes gratis så hurtigt som muligt på anmodning fra forbrugeren.
 3. Hvis kontrakten afstand indgås elektronisk, uanset det foregående afsnit, og inden kontrakten distance er afsluttet, bliver teksten i disse vilkår og betingelser fastsættes på en sådan måde, at forbrugeren i forbrugernes gjort elektronisk tilgængelig en enkel måde kan lagres på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, inden kontrakten distance er afsluttet, angivet, hvor der kan træffes de generelle betingelser, og at de elektronisk eller anden vil blive sendt gratis. Anmodning af forbrugeren elektronisk
 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår også gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende forhold. er.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er af begrænset varighed eller på visse betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en komplet og præcis beskrivelse af produkterne, det digitale indhold og / eller de ydelser, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af forbrugerens tilbud. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og / eller digitalt indhold. Tydelige fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, som er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og pligter er vedlagt. Til accept af tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde i låg 4, tot stå op het øjeblik van aanvaarding dør de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte kvitteringen for accepten af ​​tilbudet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stå komt, treft de ondernemer passende technische da organisatorische maatregelen ter BEVEILIGING Van de Elektronische overdracht van data DA zorgt HIJ voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch can betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen i Acht nemen.
 4. Entreprenøren kan - inden for loven - informere sig selv om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en god afslutning af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at nægte en ordre eller anmodning eller at vedlægge særlige betingelser for gennemførelsen.
 5. Entreprenøren sender senest følgende oplysninger til forbrugeren ved leveringen af ​​produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold skriftligt eller på en sådan måde, at den kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium:
 6. Besøgendeadressen for virksomhedens forretningssted, hvor forbrugeren kan gå med klager;
 7. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten eller en klar erklæring vedrørende udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten
 8. Oplysningerne om garantier og eksisterende service efter køb
 9. prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller digitalt indhold; i givet fald omkostningerne ved levering; og metoden til betaling, levering eller implementering af distanceaftalen;
 10. kravene til annullering af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubegrænset varighed
 11. hvis forbrugeren har ret til tilbagetrækning, modelformularen for tilbagetrækning.
 12. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

For produkter:

 1. Forbrugeren kan opløse en aftale med hensyn til køb af et produkt i en refleksionsperiode på 30 dage uden angivelse af grunde. Iværksætteren kan bede forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men ikke forpligte ham til at angive sin (e) årsag (er).
 2. Afkølingsperioden, der er nævnt i stk. 1, starter dagen efter, at forbrugeren, eller en tredjepart, der er udpeget af forbrugeren på forhånd, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
 1. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren inden bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
 2. hvis levering af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget den sidste forsendelse eller del;
 3. for aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af ham, har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

 1. Forbrugeren kan opløse en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium i løbet af 14 dage uden angivelse af grunde. Iværksætteren kan bede forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men ikke forpligte ham til at angive sin (e) årsag (er).
 2. Den i stk. 3 nævnte reflektionsperiode starter dagen efter indgåelsen af ​​aftalen.

Udvidet afkølingstid for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium, hvis tilbagekaldelsesretten ikke er informeret:

 1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovmæssigt krævede oplysninger om ret til tilbagetrækning eller modelformularen til tilbagetrækning, afsluttes afkølingsperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige afkølingstid, der er fastlagt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
 2. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i foregående afsnit, inden for tolv måneder efter startdatoen for den oprindelige afkølingsperiode, udløber afkølingsperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i reflektionsperioden

 1. Under afkølingstiden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang det er nødvendigt for at bestemme arten, karakteristika og funktion af produktet. Grundprincippet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet, der er resultatet af en måde at håndtere produktet på, der går ud over, hvad der er tilladt i afsnit 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle juridisk krævede oplysninger om tilbagetrækningsretten før eller efter aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Udøvelse af fortrydelsesret for forbrugeren og omkostninger hertil

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin ret til at trække sig tilbage, skal han indberette dette til iværksætteren inden for tilbagetrækningsperioden ved hjælp af tilbagetrækningsskemaet eller på en anden entydig måde.
 2. Så snart som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter den meddelelse, der henvises til i afsnit 1, returnerer forbrugeren produktet eller henvender det til (en agent for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at samle produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder observeret returperioden, hvis han returnerer produktet, før afkølingsperioden er udløbet.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt leveret tilbehør, hvis det er rimeligt muligt i sin oprindelige tilstand og emballage, og i overensstemmelse med de iværksætteres rimelige og klare instruktioner.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har rapporteret, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren indikerer at bære omkostningerne selv, skal forbrugeren ikke afholde omkostningerne ved retur.
 6. Hvis forbrugeren tilbagekalder, efter at han først har udtrykkeligt anmodet om, at leveringen af tjenesten eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er klar til salg, begynder i begrænset mængde eller mængde i afkølingsperioden, er forbrugeren iværksætter en skylder et beløb, der står i forhold til den del af den forpligtelse, som iværksætteren har opfyldt på tidspunktet for aflysning i forhold til fuld overholdelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren bærer ikke omkostninger til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er klar til salg i begrænset mængde eller mængde eller til forsyning med fjernvarme, hvis:
 8. iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovmæssigt krævede oplysninger om fortrydelsesret, refusion af omkostninger eller modelformularen for tilbagetrækning, eller
 9. forbrugeren anmodede ikke eksplicit om, at udførelsen af ​​service eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme blev startet i afkølingsperioden.
 10. Forbrugeren bærer ikke omkostninger for fuld eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et materiel transportør, hvis:
 11. inden levering, har han ikke eksplicit accepteret at indlede overholdelse af aftalen inden udløbet af reflektionsperioden;
 12. han har ikke erkendt, at han har mistet sin ret til at trække sig tilbage, da han gav tilladelse; eller
 13. iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 14. Hvis forbrugeren gør brug af sin ret til at trække sig tilbage, vil alle yderligere aftaler blive opløst ved anvendelse af loven.

Artikel 9 - Virksomhedens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at trække sig elektronisk tilbage, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter at have modtaget denne meddelelse.
 2. Iværksætteren refunderer alle betalinger, som forbrugeren har foretaget, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som iværksætteren opkræver for det returnerede produkt, straks men inden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om annulleringen. Medmindre iværksætteren tilbyder at indsamle produktet selv, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har sendt produktet tilbage, alt efter hvad der er tidligere.
 3. Entreprenøren bruger den samme betalingsmetode, som forbrugeren brugte til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refusionen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardleverance, behøver iværksætteren ikke at betale yderligere omkostninger til den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af angreretten

Entreprenøren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart angav dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af aftalen:

 1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving i det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for tilbagetrækningsperioden
 2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. En offentlig auktion betyder en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og / eller tjenester tilbydes af iværksætteren til forbrugeren, der er til stede personligt eller som får mulighed for at være til stede personligt ved auktionen under auktionens ledelse, og hvor vellykket budgiver er forpligtet til at købe produkter, digitalt indhold og / eller tjenester
 3. Servicekontrakter, efter fuld serviceydelse, men kun hvis:
 4. forestillingen er begyndt med udtrykkeligt forudgående samtykke fra forbrugeren og
 5. forbrugeren har oplyst, at han mister sin tilbagetrækningsret, når entreprenøren fuldt ud har gennemført aftalen;
 6. Pakkerejser som omhandlet i artikel 7: 500 BW og persontransportaftaler;
 7. Tjenesteydelseskontrakter for levering af indkvartering, hvis en bestemt dato eller gennemførelsesperiode er fastsat i kontrakten og bortset fra boligformål, godstransport, biludlejning og catering
 8. Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis der er fastsat en bestemt dato eller frist for udførelse i aftalen
 9. Produkter fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en beslutning fra forbrugeren, eller som klart er bestemt til en bestemt person
 10. Produkter der hurtigt ødelægger eller har begrænset holdbarhed
 11. Forseglede produkter, der af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnede til at blive returneret, og som forseglingen er brudt efter levering;
 12. Produkter, som uigenkaldeligt er blandet med andre produkter efter levering på grund af deres art;
 13. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men leveringen kan kun finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af markedsudsving, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på.
 14. Forseglet lyd, videooptagelser og computersoftware, hvis segl er blevet brudt efter levering;
 15. Aviser, blade eller blade, med undtagelse af abonnementer på dem;
 16. Levering af digitalt indhold bortset fra på en materiel transportør, men kun hvis:
 17. forestillingen er begyndt med udtrykkeligt forudgående samtykke fra forbrugeren og
 18. forbrugeren har oplyst, at han derved mister sin tilbagetrækningsret.

Artikel 11 - Prisen

 1. I den periode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte varer og / eller tjenester ikke blive forhøjet med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 2. Uanset det foregående stykke, de forretningsmæssige produkter og tjenester, hvis priser er genstand for udsving i det finansielle marked i løbet som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse, med variable priser. Disse udsving og det faktum, at enhver kursmål, er angivet i tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis de skyldes lovgivning eller regler.
 4. Prisstigninger 3 måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har indvilliget i at dette og:
 5. de er resultatet af lovgivning; eller
 6. forbrugeren har beføjelse til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.
 7. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenester, inkluderer moms.

Artikel 12 - Opfyldelse af aftalen og yderligere garanti

 1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og / eller tjenesteydelserne overholder aftalen, specifikationerne i tilbuddet, de rimelige krav til soliditet og / eller anvendelighed samt de gældende bestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. / eller regeringsbestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En yderligere garanti fra den erhvervsdrivende, hans leverandør, fabrikant eller importør begrænser aldrig de retlige rettigheder og krav, som forbrugeren kan påberåbe sig erhvervsdrivende på grundlag af aftalen, hvis den erhvervsdrivende ikke har overholdt sin del af aftalen.
 3. En ekstra garanti forstås som en forpligtelse fra iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent, hvor han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der er lovligt krævet i tilfælde af, at han ikke har opfyldt sin del af aftalen. .

Artikel 13 - Levering og udførelse

 1. Den erhvervsdrivende vil tage størst mulig omhu, når der modtages og gennemføre ordrer på varer og når de vurderer ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er adressen, som forbrugeren har meddelt iværksætteren.
 3. Under hensyntagen til hvad der er angivet om dette i artikel 4 af disse generelle vilkår, vil iværksætteren gennemføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis forsendelsen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan eller kun delvis udføres, vil forbrugeren blive underrettet herom senest 30 dage efter at han har bestilt ordren. I så fald har forbrugeren ret til at opsige kontrakten uden omkostninger og har ret til erstatning.
 4. Efter opløsning i overensstemmelse med foregående afsnit vil iværksætteren straks refundere det beløb, som forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en forudbestemt og iværksætteren meddelte repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse

opsigelse:

 1. Forbrugeren kan til enhver tid annullere en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og det gælder for regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og det gælder for regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en afbestillingsperiode på mindst højst en måned
 3. Forbrugerne kan aftalerne nævnt i de foregående afsnit:
 4. annullere til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en given periode
 5. i det mindste annullere på samme måde som de blev indgået af ham
 6. Afbestill altid med samme opsigelsesperiode som iværksætteren har fastsat for sig selv.

udvidelse:

 1. En aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, må ikke stiltiende fornys eller fornyes i en bestemt periode.
 2. Som en undtagelse fra det foregående afsnit kan en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af daglige, ugentlige og ugentlige aviser og magasiner, stiltiende fornyes i en bestemt varighed på højst tre måneder, hvis forbrugeren afslutter denne udvidede kontrakt mod kan opsige forlængelsen med en opsigelsesperiode på højst en måned.
 3. En aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, må kun stiltiende fornyes på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan annullere med en opsigelsesperiode på højst en måned. Opsigelsestidspunktet er højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den regelmæssige, men mindre end en gang om måneden, levering af daglige, nyheder og ugentlige aviser og blade.
 4. En kontrakt med begrænset varighed til regelmæssig indførelse af dagblade, nyheder og ugeblade og blade (prøve eller indledende abonnement) fortsættes ikke stiltiende og afsluttes automatisk efter prøveperioden eller introduktionsperioden.

varighed:

 1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren annullere aftalen når som helst efter et år med en afbestillingsperiode på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed forhindrer annullering inden udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 15 - Betaling

 1. Medmindre andet er angivet i aftalen eller yderligere betingelser, skal forbrugerens beløb betales inden for 14 dage efter indledningen af ​​refleksionsperioden eller i mangel af refleksionsperiode inden for 14 dage efter indgåelse af aftalen. I tilfælde af aftale om levering af en tjeneste begynder denne periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.
 2. Når de sælger produkter til forbrugerne, må de generelle vilkår aldrig forpligte forbrugeren til at betale på forhånd mere end 50%. Når der er fastsat en forskudsbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen rettigheder vedrørende udførelsen af ​​den pågældende ordre eller tjeneste (r), før forskuddet er foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til at indberette. Unøjagtigheder i data leveret eller specificeret betaling straks til operatøren
 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser i tide, er dette, efter at han er blevet underrettet af iværksætteren om forsinket betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren et tidsrum på 14 dage for fortsat at opfylde sine betalingsforpligtelser efter manglende betaling inden for denne 14-dages periode er den lovbestemte rente på det skyldige beløb og iværksætteren berettiget til at opkræve de udenretslige opkrævningsomkostninger, han pådrager sig. Disse indsamlingsomkostninger udgør højst: 15% på udestående beløb op til € 2.500, =; 10% over den efterfølgende € 2.500, = og 5% over følgende € 5.000, = med et minimum på € 40, =. Entreprenøren kan til fordel for forbrugeren afvige fra de angivne beløb og procentsatser.

Artikel 16 - Klageprocedure

 1. De ondernemer beschikt løbet een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig Deze klachtenprocedure.
 2. Klager over gennemførelsen af ​​aftalen skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har fundet manglerne.
 3. Klager til Den erhvervsdrivende vil blive besvaret fra datoen for modtagelsen. Inden 14 dage Hvis en klage er en overskuelig længere behandlingstid, inden for den periode af 14 dage reagerede med en kvittering for modtagelsen og angiver, hvornår forbrugeren kan forvente. En mere detaljeret svar
 4. En klage over et produkt, en tjeneste eller iværksætterens service kan også indgives via en klageskema på forbrugersiden på Thuiswinkel.org-webstedet www.thuiswinkel.org. Klagen sendes derefter til både den pågældende iværksætter og Thuiswinkel.org.
 5. Forbrugeren skal under alle omstændigheder give iværksætteren 4 uger til at løse klagen under gensidig høring. Efter denne periode vil der opstå en tvist, der er underlagt proceduren for bilæggelse af tvister.

Artikel 17 - Tvister

 1. Aftaler mellem den iværksætter og forbrugeren, som disse almindelige betingelser gælder, er udelukkende underlagt nederlandsk lovgivning.
 2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller gennemførelse af aftaler med hensyn til produkter og tjenester, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan med behørig overholdelse af nedenstående bestemmelser indgives af både forbrugeren og iværksætteren til Thuiswinkel Tvistudvalg., Postboks 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl).
 3. En tvist vil kun blive behandlet af tvistekomitéen, hvis forbrugeren først har fremsendt sin klage til iværksætteren inden for en rimelig tid.
 4. Hvis klagen ikke fører til en løsning, skal tvisten forelægges tvistekomitéen skriftligt eller i en anden form, der skal afgøres af komitéen, senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til iværksætteren.
 5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for tvistekomitéen, er iværksætteren bundet af dette valg. Fortrinsvis rapporterer forbrugeren først dette til iværksætteren.
 6. Hvis iværksætteren ønsker at forelægge en tvist for tvistudvalget, skal forbrugeren skriftligt inden fem uger efter en skriftlig anmodning herom fra iværksætteren oplyse, om han også ønsker at gøre det, eller om han ønsker, at tvisten håndteres af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke underrettes om forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at forelægge tvisten for den kompetente domstol.
 7. Tvistudvalget træffer afgørelse på de betingelser, der er fastlagt i tvisterådets regler (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistudvalgets afgørelser træffes ved hjælp af bindende rådgivning.
 8. Tvistudvalget behandler ikke en tvist eller ophører med at behandle den, hvis iværksætteren har fået moratorium, er gået konkurs eller faktisk har afbrudt sine forretningsaktiviteter, før en tvist er blevet behandlet af komitéen under høringen og en endelig beslutning er blevet påpeget.
 9. Hvis et andet tvistudvalg, der er anerkendt eller tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid), ud over Thuiswinkel Disputes Committee er kompetent, er Thuiswinkel Disputes Committee fortrinsvis kompetent til tvister, hovedsagelig vedrørende metoden af fjernsalg eller tjenester. For alle andre tvister er den anden anerkendte tvistekomité tilknyttet SGC eller Kifid.

Artikel 18 - Industrigaranti

 1. Thuiswinkel.org garanterer overholdelse af den bindende rådgivning fra Thuiswinkel-tvistekomitéen af ​​dets medlemmer, medmindre medlemmet beslutter at forelægge den bindende rådgivning for retten til gennemgang inden for to måneder efter, at den er sendt. Denne garanti genoplives, hvis den bindende rådgivning er forblevet i kraft efter domstolens gennemgang, og den dom, som dette fremgår af, er blevet endelig. Op til et maksimalt beløb på € 10.000 pr. Bindende rådgivning udbetales dette beløb til forbrugeren af ​​Thuiswinkel.org. For beløb større end € 10.000 pr. Bindende rådgivning betales € 10.000. For det overskydende har Thuiswinkel.org en pligt til at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
 2. Anvendelse af denne garanti kræver, at forbrugeren indgiver en skriftlig appel til Thuiswinkel.org, og at han overfører sit krav mod iværksætteren til Thuiswinkel.org. Hvis kravet mod iværksætteren overstiger € 10.000, tilbydes forbrugeren at overføre sit krav, i det omfang det overstiger beløbet på € 10.000 til Thuiswinkel.org, hvorefter denne organisation foretager betalingen i sit eget navn og på bekostning vil kræve det i retten for at tilfredsstille forbrugeren.

Artikel 19 - Yderligere eller forskellige bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller afvige fra disse vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.

Artikel 20 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org ændrer ikke disse generelle vilkår og betingelser undtagen i samråd med Forbrugerforeningen.
 2. Ændringer af disse vilkår og betingelser får først virkning, efter at de er blevet offentliggjort på en passende måde, med forbehold af, at gældende ændringer i løbet af et tilbudsperiode vil sejre som den mest fordelagtige bestemmelse for forbrugeren.

Thuiswinkel.org
www.homewinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postboks 7001, 6710 CB Ede

Tillæg I: Formular til tilbagetrækning

 

Almindelige forretningsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser Thuiswinkel Business

Disse generelle vilkår og betingelser for den hollandske Thuiswinkel Organisation (i det følgende: Thuiswinkel.org) blev udarbejdet i samråd med Forbrugerforeningen inden for rammerne af Koordineringsgruppen Selvreguleringskonsultation (CZ) fra Det Sociale og Økonomiske Råd og vil komme træder i kraft den 1. juni 2014.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelighed
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Prisen
Artikel 7 - Overholdelse af aftalen og ekstra garanti
Artikel 8 - Levering og udførelse
Artikel 9 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Ansvar
Artikel 12 - Ejendomsforbehold
Artikel 13 - Klageprocedure
Artikel 14 - Tvister

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder:

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Digital indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
 3. Duurovereenkomst: en overenskomst, der strækker sig til den regelmæssige levering af forretninger, tjenester en / af digitale indhold under en bestemt periode;
 4. Holdbar databærer: ethvert værktøj - inklusive e-mail - der gør det muligt for kunden eller iværksætteren at gemme oplysninger, der er personligt rettet til ham på en måde, der forhindrer fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, som informationen er til beregnet, og som muliggør uændret gengivelse af den lagrede information;
 5. Kunde: den fysiske eller juridiske person, der handler i udøvelsen af ​​sit erhverv eller sin virksomhed;
 6. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og / eller tjenester til kunder eksternt;
 7. Fjernkontrakt: en aftale indgået mellem iværksætteren og kunden inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og / eller tjenester, hvor eksklusiv eller fælles brug foretages til og med indgåelsen af ​​aftalen. en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 8. Skriftligt: ​​I disse generelle vilkår inkluderer "skriftlig" også kommunikation via e-mail og fax, forudsat at afsenderens identitet og e-mailens integritet er tilstrækkeligt fastslået.
 9. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at kunden og iværksætteren skal mødes i samme rum på samme tid.
 10. Hjemmeside: Entreprenørens webshop, hvor der tilbydes produkter og tjenester, der kan købes af kunder.

Artikel 2 - Entreprenørens identitet

Navn iværksætter:
AerieCura BV

Fungerer under navnet på:
blodtryksmåler.shop

Adresse adresse:
Vandrude 12
2804 PC Gouda

Telefonnummer:
0182 - 23 93 93

Tilgængelighed:
Mandag til fredag ​​fra 9.30 til 17.00

E-mail-adresse:
kundeservice @ blodtryksovervågning. butik

Handelskammernummer:
82024995

Momsnummer:
NL862309542B01

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver afstandsaftale, der er indgået mellem iværksætteren og kunden.
 2. Hvis kunden inkluderer bestemmelser eller betingelser i sin ordre, bekræftelse eller meddelelse indeholdende accept, der afviger fra eller ikke fremgår af de generelle betingelser, er disse kun bindende for iværksætteren, hvis og i det omfang de udtrykkeligt er blevet accepteret skriftligt af iværksætter.
 3. Inden fjernkontrakten indgås, stilles teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed for kunden. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjernkontrakten indgås, vil iværksætteren angive, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt på anmodning fra kunden.
 4. Hvis fjernkontrakten indgås elektronisk, uanset foregående afsnit, og inden fjernkontrakten indgås, kan teksten i disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for kunden elektronisk på en sådan måde, at kunden kan lagres på en enkel måde vej på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjernkontrakten indgås, vil det blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt gratis efter anmodning fra kunden elektronisk eller på anden måde.
 5. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder tredje og fjerde afsnit tilsvarende anvendelse, og kunden kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende forhold.
 6. Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår viser sig at være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​hele de generelle vilkår og betingelser. I så fald vil parterne bestemme (a) nye bestemmelser som erstatning, som vil give form til hensigten med den oprindelige bestemmelse så meget som det er lovligt muligt.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er af begrænset varighed eller på visse betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en komplet og nøjagtig beskrivelse af produkterne, det digitale indhold og / eller de tilbudte tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at kunden kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en ægte repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og / eller digitalt indhold.
 3. Indholdet på hjemmesiden og tilbuddet er samlet med den største omhu. Imidlertid kan iværksætteren ikke garantere, at alle oplysninger på hjemmesiden til enhver tid er korrekte og komplette. Alle priser, tilbuddet og anden information på hjemmesiden og i andre materialer, der stammer fra iværksætteren, er derfor genstand for åbenlyse programmerings- og skrivefejl.

Artikel 5 - Aftalen

 1. Aftalen indgås på det tidspunkt, hvor kunden accepterer tilbuddet og opfyldelsen af ​​de tilknyttede betingelser.
 2. Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan kunden opløse aftalen.
 3. Hvis et tilbud accepteres af kunden, har iværksætteren ret til at tilbagekalde tilbuddet inden for 3 arbejdsdage efter modtagelse af accept. Iværksætteren underretter straks kunden om en sådan tilbagekaldelse.
 4. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis kunden kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 5. Hvis det viser sig, at kunden har givet forkert information, når han accepterer eller på anden måde indgår aftalen, har iværksætteren kun ret til at opfylde sin forpligtelse, efter at de korrekte oplysninger er modtaget.
 6. Inden for juridiske rammer kan iværksætteren informere sig selv om kunden kan opfylde sine betalingsforpligtelser samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en ordre eller anmodning eller vedlægge særlige betingelser for udførelsen. Iværksætteren, der på baggrund af undersøgelsen nægter ansøgningen eller lægger særlige betingelser til den, vil informere kunden om dette hurtigst muligt, men senest 3 dage efter aftalens indgåelse med angivelse af årsagerne.

Artikel 6 - Prisen

 1. Alle priser angivet på hjemmesiden og i andet materiale, der stammer fra iværksætteren, er eksklusiv moms (medmindre andet er angivet), og medmindre andet er angivet på hjemmesiden, eksklusive andre afgifter, der er pålagt af regeringen.
 2. Uanset det foregående stykke, de forretningsmæssige produkter og tjenester, hvis priser er genstand for udsving i det finansielle marked i løbet som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse, med variable priser. Disse udsving og det faktum, at enhver kursmål, er angivet i tilbuddet.
 3. Iværksætteren har ret til at ændre de aftalte priser fra to uger efter aftalens indgåelse. Kunden, der ikke er enig i ændringen, har ret til at annullere aftalen uden at blive opkrævet nogen omkostninger fra iværksætteren.
 4. Eventuelle yderligere omkostninger, såsom leveringsomkostninger og betalingsomkostninger, er angivet på hjemmesiden og under alle omstændigheder vist under bestillingsprocessen.

Artikel 7 - Opfyldelse af aftalen og yderligere garanti

 1. Iværksætteren garanterer, at produkterne, tjenesterne og det digitale indhold overholder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der findes på datoen for indgåelse af aftalen og / eller regeringen regler.
 2. Hvis det leverede produkt, service eller digitale indhold ikke overholder aftalen (mangelfuld eller mangelfuld levering), skal kunden informere iværksætteren inden for 3 arbejdsdage efter, at han med rimelighed kunne have opdaget dette. Hvis kunden ikke gør dette, kan han ikke længere kræve nogen form for reparation, udskiftning, kompensation og / eller refusion med hensyn til denne mangel.
 3. Hvis iværksætteren anser en klage for velbegrundet, vil de relevante produkter blive repareret, udskiftet eller (delvist) refunderet efter konsultation med kunden. Iværksætteren kan henvise kunden til en producent eller leverandør af
 4. Hvis kunden vender tilbage på grundlag af bestemmelserne i denne artikel, kan kunden returnere produkterne. Hvis der er tilbagebetaling af beløb, der allerede er betalt på forhånd, vil iværksætteren refundere disse beløb inden for 30 dage efter modtagelse af produkterne.
 5. Det er muligt, at producenter og / eller leverandører tilbyder deres egne garantier. Disse garantier tilbydes ikke af iværksætteren. Hvis iværksætteren vælger dette, kan han mægle i kundens påberåbelse af disse garantier.
   

Artikel 8 - Levering og udførelse

 1. Så snart ordren er modtaget af iværksætteren, sender iværksætteren produkterne så hurtigt som muligt under overholdelse af bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel.
 2. Iværksætteren har ret til at engagere tredjeparter i opfyldelsen af ​​de forpligtelser, der følger af aftalen.
 3. Leveringsperioden er i princippet 30 dage, medmindre andet er angivet på hjemmesiden, eller når aftalen er indgået. Valget af transportør er op til iværksætteren.
 4. Hvis iværksætteren ikke kan levere produkterne inden for den aftalte periode, vil han informere kunden herom med meddelelse om den forventede nye leveringsperiode. Kunden har derefter ret til at opløse aftalen og også til erstatning for sin skade som følge af forsinket eller manglende levering op til maksimalt en gang købsprisen, hvis forsinket eller manglende levering skyldes forsæt eller grov uagtsomhed den del af kunden. iværksætteren. Kunden informerer iværksætteren straks efter sin meddelelse om forsinket eller manglende levering, om han stadig ønsker opfyldelse af aftalen eller ønsker at opløse den.
 5. Hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt, overføres risikoen for de produkter, der skal leveres til kunden, så snart de er leveret til den angivne leveringsadresse. Hvis kunden beslutter at indsamle produkterne, overføres risikoen ved overførsel af produkterne.
 6. Hvis kunden eller den af ​​ham udpegede tredjepart ikke er til stede på leveringsadressen på den aftalte leveringsadresse for at modtage produkterne, er iværksætteren berettiget til at tage produkterne tilbage. Mod et tillægsgebyr vil iværksætteren tilbyde produkterne til kunden igen på et andet tidspunkt og / eller en anden dag, der skal fastlægges i samråd med kunden. Hvis levering viser sig umulig, bortfalder betalingsforpligtelsen ikke, og eventuelle ekstra omkostninger inklusive tilbagekøb opkræves af kunden.
 7. Hvis den bestilte vare ikke længere er tilgængelig, vil iværksætteren bestræbe sig på at tilbyde et lignende produkt af lignende kvalitet til kunden. Kunden har derefter ret til at opløse aftalen gratis.

Artikel 9 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse

opsigelse:

 1. Kunden kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet), digitalt indhold eller tjenester under overholdelse af de aftalte annulleringsregler og en opsigelsesperiode på to måneder.
 2. Kunden kan opsige en aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet), digitalt indhold eller tjenester, når som helst mod slutningen af ​​den bestemte periode med behørig overholdelse af aftalte annulleringsregler og en opsigelsesperiode på to måneder.
 3. Kunden kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit, skriftligt.

udvidelse:

 1. En aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som strækker sig til den regelmæssige levering af produkter (inklusive elektricitet), digitalt indhold eller tjenester, forlænges stiltiende i samme varighed som aftalt.
 2. De ovennævnte opsigelsesperioder gælder med de fornødne ændringer på annulleringer foretaget af iværksætteren.
   

Artikel 10 - Betaling

 1. Kunden skal foretage betalinger til iværksætteren i overensstemmelse med de betalingsmetoder, der er angivet i ordreproceduren og eventuelt på hjemmesiden. Iværksætteren har frihed til at vælge betalingsmetoder, og disse kan også ændre sig fra tid til anden. Medmindre andet er aftalt, i tilfælde af betaling efter levering, en betalingsperiode på 14 dage, der begynder dagen efter levering.

 2. Hvis kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser i tide, er han straks misligholdt ved lov, uden at der kræves en meddelelse om misligholdelse. Iværksætteren har ret til at forhøje det skyldige beløb med den lovbestemte rente, og iværksætteren har ret til at opkræve de udenretslige opkrævningsomkostninger og eventuelle proceduremæssige omkostninger, han har haft, og inddrive dem fra kunden.

Artikel 11 - Ejendomsforbehold

 1. Så længe kunden ikke har betalt fuldt ud for hele det aftalte beløb, forbliver alle leverede varer iværksætterens ejendom.
   

Artikel 12 - Ansvar

 1. Uden hensigt eller grov uagtsomhed er iværksætterens samlede ansvar over for kunden på grund af manglende overholdelse af aftalen begrænset til kompensation på et maksimum af det beløb, der er fastsat for aftalen (inklusive moms). Hvis der er en løbende præstationskontrakt, er nævnte ansvar begrænset til kompensation for det beløb, som kunden skyldte iværksætteren i de 3 måneder forud for begivenheden, der forårsagede skaden.
 2. Entreprenørens ansvar over for kunden for indirekte skader, herunder under alle omstændigheder - men udtrykkeligt ikke begrænset til - følgeskader, tabt fortjeneste, tabte besparelser, tab af data og skader på grund af forretningsafbrydelse, er udelukket.
 3. De foregående afsnit gælder ikke for skader, som kunden har lidt ved videresalg af kunden af ​​de produkter, der er købt fra iværksætteren til forbrugerne, som et resultat af, at sidstnævnte er overfor kunden med en eller flere af hans produkter til en mangel på disse produkter. har udøvet juridiske rettigheder med hensyn til dette brud.
 4. For så vidt som opfyldelse ikke allerede er permanent umulig, opstår iværksætterens ansvar over for kunden på grund af mangelfuld mangel ved opfyldelse af en aftale først, efter at kunden skriftligt har givet iværksætteren meddelelse om misligholdelse, idet der fastsættes en rimelig frist til at afhjælpe mangel, og iværksætteren fortsætter med ikke at opfylde sine forpligtelser, selv efter at denne periode er gået. Meddelelsen om misligholdelse skal indeholde en så detaljeret beskrivelse som muligt af manglen, så iværksætteren er i stand til at reagere tilstrækkeligt.
 5. En betingelse for eksistensen af ​​enhver ret til erstatning er altid, at kunden skriftligt rapporterer skaden til iværksætteren hurtigst muligt, men senest inden for 14 dage efter, at den er opstået.
 6. I tilfælde af force majeure er iværksætteren ikke forpligtet til at kompensere for skader, der er forvoldt kunden som følge heraf.
   

Artikel 13 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og håndterer klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over gennemførelsen af ​​aftalen skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglerne.
 3. Klager sendt til iværksætteren besvares inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forventet længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en indikation, hvornår kunden kan forvente et mere detaljeret svar.
   

Artikel 14 - Tvister

 1. Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og kunden, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for.
 2. Hvis der opstår tvister som et resultat af aftalen, der ikke kan løses i mindelighed, vil de blive forelagt den kompetente domstol i det distrikt, hvor iværksætteren er etableret. Iværksætter og kunde kan aftale at bilægge deres tvister ved hjælp af bindende rådgivning eller voldgift.